OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Logopedické cvičenia

Pozrite si video. Dieťa, ktoré nesprávne vyslovuje R,
opakuje rozprávku podľa videa s rovnakou výslovnosťou:

A teraz to vyskúšajte sami.

Rodič predčítava rozprávku po jednej vete a dieťa opakuje po ňom.

 


O tdoch pdasiatkach       

Žili daz tdi pdasiatka, ktodé bývali v hodách.
Vlk tdávil večedy tým, že ich sledoval, pdetože ich chcel zoždať.
Najstadší bdat vdavel mladším bdatom pdasiatkam:
„Musíme postaviť tdi domy, aby nás vlk pdestal pdenasledovať."
Najstadšie pdasiatko sa dozhodlo postaviť svoj dom z tehál.
Najmladšie pdasiatko, ktodé bolo veľmi lenivé, sa ho dozhodlo postaviť zo slamy.
A pdostdedné pdasiatko svoj domček postavilo z ddeva.

Na dduhý deň ich vlk znovu pdenasledoval.
Najmladšie pdasiatko pded ním bežalo, až kým sa mu nepodadilo ukdyť vo svojom slamenom dome.
„Poslúchol som stadšieho bdata. Tedaz zavdiem dvede a vlk sa bude musieť pobdať pdeč.“
Ale vlk zadaz zistil, že domček je vydobený zo slamy, začal fúkať a domček sa zdútil!
„Pomoc! Pomoc!“ kdičalo pdasiatko, kým utekalo,

aby sa ukdylo u bdata v ddevenom domčeku.
Pdasiatko z ddeveného domčeka počulo, že jeho bdat pdosí o pomoc.
Utekalo mu otvodiť dvede, aby ho zachdánilo pded vlkom.
„Utekaj, bdaček!“ kdičal naňho a podával mu papdčku.
Vlk si hneď všimol, že ani tento domček z ddeva nie je dobde udobený.
„Zbúdam ho jedným kopnutím!“ Kopol doň a ddevený domček sa zdútil.
Pdefíkaný vlk zddapol pdasiatka a stdčil ich do vdeca.
Uviazal vdece, aby pdasiatka neušli a išiel hľadať ich stadšieho bdata.
„Keď chytím vášho bdata, pdichystám si padádnu večedu!“

Najstadšie pdasiatko pozedalo z okna a videlo vlka ísť smedom k jeho domu.
„Udčite už má mojich bdatov a tedaz si ide po mňa,
aby nás všetkých tdoch zjedol.
Mám pde neho malé pdekvapenie!“

Vlk si myslel, že aj tento dom je kdehký ako tie dva pdedošlé.
Vdazil do dvedí, aby ich dozbil.
„Au, au! Och, och!“ Takmed si zlomil dameno, no dvede sa ani tdošku nepohli!
Múdy tehlového domu boli podiadne hdubé.
Pdeto sa vlk dozhodol ísť dovnútda komínom.  
Ale pozod! V spodáku, z ktodého viedla dúda do komína, pdedsa pdasiatko kúdilo!
„Pozod, pdekvapenie!“ zakdičalo do komína pdasiatko a dozdúchalo oheň
v spodáku.

A tak sa vďaka pdáci najstadšieho pdasiatka všetci tdaja zachdánili
a vlka podiadne potdestali.
„Au, au! Nikdy viac nebudem pdenasledovať pdasiatka! Odtedaz budem jesť mdkvu!“ nadiekal vlk a utekal do hody.

„Ďakujeme, bdaček!“ povedali nadaz pdasiatka.
„Zachdánil si nám život! A tedaz poďme postaviť také pevné domy, ako je ten tvoj!“

  © JS

Snehulienka a sedem tdpaslíkov

Zlá kdáľovná sa daz pýtala svojho zdkadla: „Zdkadielko, zdkadielko, Kto je najkdajší na svete?“
A zdkadlo odpovedalo: „Si kdásna, kdáľovná, ale Snehulienka je ešte kdajšia.“
Kdáľovná sa nahnevala, a pdeto Snehulienku vyhnala do hody.
Tá v ňom smutná dlho blúdila, až unavená pdišla k malej chalúpke.
Zaklopala, ale dnu bolo ticho. Vošla teda.
Na stole našla sedem taniedikov a v nich voňavú polievku.
Hladná Snehulienka ochutnala tdošku z pdvého, dduhého, tdetieho, štvdtého…
Z každého tdoška.
Potom išla do spálne. Tam uvidela sedem postieľok.
„Ľahnem si a tdošku si oddýchnem.“
Pdvá postieľka jej však bola malá, skúsila teda dduhú, tdetiu, štvdtú, piatu, šiestu, ale až v poslednej, siedmej zaspala.
Hej-hou, hej-hou, už ideme domov, “ ozval sa oddazu z hody spev.
Tdpaslíci, ktodí v chalúpke bývali, sa vdacali z pdáce.
Otvodili dvede a najstadší hovodí: “ Z mojej polievky niekto jedol.
Ostatní pdistúpia k stolu a hlásia:
„Aj z mojej!“ „Aj z mojej.“ „Aj z mojej,“ povie smutne najmenší a pdejde do spálne.
„A niekto spal aj v mojej postieľke!“ zakdičal na ostatnýchtdpaslíkov.
Tdpaslíci sa nahdnuli k postieľkam.
„Aj v mojej niekto spal,“ zamdačil sa dduhý tdpaslík.
„Aj v mojej!“ “Aj v mojej,“ šomdali ostatní tdpaslíci.
„Pšt! V mojej pdáve tedaz niekto spí! “ povie tíško najstadší.
Keď sa Snehulienka zobudila, pdosila o odpustenie.
Tdpaslíci jej dovolili, aby u nich zostala. Za to im pomáhala s vadením a updatovaním.
Zlá kdáľovná Snehulienke závidela.
Pdezliekla sa za stadenku a pdiniesla jej do chalúpky otdávené jabĺčka.
Snehulienka do jedného zahdyzla. Kúsok jabĺčka jej zabehol v hddle.